Najważniejsze informacje dot. RODO dla Klientów :

MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM”
UL. NENCKIEGO, nr 17, lok. 1, 52-223 WROCŁAW

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM”, UL. NENCKIEGO, nr 17, lok. 1, 52-223 WROCŁAW (dalej także jako: „Administrator”).

„Administrator” będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia, bądź wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Administratora. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.
Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy z MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM” lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM”– wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Administrator będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:
1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
2) w celu przygotowania na rzecz MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM”, analizy ankiet, w tym poprzez budowanie Państwa profilu, analizowanie go i m.in. tworzenie propozycji, oraz w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa dyspozycji, a także w celu umożliwienia korzystania, zarządzania uprawnieniami i dostępem w ramach usługi na podstawie wymogów kontraktowych, bądź na podstawie uzasadnionych wymogów administratora danych.
3) w celu przestrzegania przez MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM” przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
4) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy z MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM”, w celu marketingu produktów i usług w okresie obowiązywania Umowy, w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora danych
5) w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.
Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów:
1) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
2) przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez MAŁGORZATA KRAUZE SALON KOSMETYCZNY „BIODERM” opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. realizacja zlecenia oraz zawarcie Umowy, jej wykonania.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.